Functieprofiel Secretaris COC Friesland

Functienaam: Secretaris COC Friesland
Functionaris wordt bij afwezigheid vervangen door: Penningmeester COC Friesland
Zittingsperiode: 3 jaar (daarna 3 jaar verlenging met instemming ALV)

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden

 • De secretaris maakt deel uit van het bestuur, bestaande uit Voorzitter en Penningmeester. De secretaris is in samenwerking met de overige bestuursleden eindverantwoordelijk voor het totale beleid en het (laten) opstellen en uitvoeren van jaar- en actieplannen. Het bestuur heeft een adviserende, toezichthoudende en controlerende taak in de aansturing van de directie van COC Friesland. Onder leiding van de voorzitter, onderhoudt het bestuur de contacten met de directie en de commissievoorzitters. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV).
 • Het bestuur heeft de bevoegdheid om samen met de overige leden van het bestuur, de directie te mandateren, besluiten van de directie te bekrachtigen dan wel niet te bekrachtigen en conform de statuten, beslissingen voor te leggen aan de ALV

 

Hoofdtaken

 • Notuleren, agenderen, inplannen van de ALV en overige bijeenkomsten van het bestuur.
 • Bewaken dat opgestelde procedures worden gevolgd en afspraken / jaarplannen door de directie of commissievoorzitters worden uitgevoerd en nagekomen.
 • In samenwerking met overige leden van het bestuur het beleid bepalen en waar statutair nodig, dit voor te leggen ter goedkeuring aan de ALV.

 

Voor de functie noodzakelijke kennis en ervaring

 • Ervaring in een secretariële, ondersteunende, dienstverlenende functie
 • Analytisch denken
 • Kennis van administraties en organisaties en algemene kennis betreffende juridische zaken, notulen en statuten
 • Mensenkennis
 • Communicatieve vaardigheden
 • Kaliber om de voorzitter te vervangen waar nodig

 

Voor de functie noodzakelijke voorwaarden

 • Goede contactuele eigenschappen
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Enthousiast en stimulerend
 • Bindend zijn
 • Onbevooroordeeld kunnen zijn
 • Affiniteit met de LHBTI+ doelgroep
 • Mobiel zijn, flexibele agenda hebben

 

Benodigde tijd

 • Totaal ongeveer 4 uur per week
 • 12 x per jaar bestuursvergadering met directie
 • Regelmatig aanwezig zijn tijdens thema besprekingen
 • 2x per jaar Algemene Ledenvergadering
 • 1 uur per week voor andere werkzaamheden

 

Vergoedingen

 • reiskostenvergoeding

 

Voor vragen of interesse: 058 212 49 08