COC Friesland komt op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI+). Wij zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI+ personen in Nederland en de Fryske Mienskip in het bijzonder.

Wij zijn actief op tal van gebieden zoals het geven van voorlichting op scholen en het organiseren van diverse activiteiten. Wij staan voor belangenbehartiging, ontmoeting, debat en kennis delen. COC Friesland is één van de regionaal werkende COC afdelingen van het landelijke COC. COC Nederland is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met internationale faam. Zo beschikt Nederland als één van de weinige LHBTI+ -organisaties ter wereld over een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties.

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden

 • De secretaris RvB maakt deel uit van de Raad van Bestuur, bestaande uit Voorzitter RvB en Penningmeester RvB. De secretaris is in samenwerking met de overige bestuursleden eindverantwoordelijk voor het totale beleid en het (laten) opstellen en uitvoeren van jaar- en actieplannen. De Raad van Bestuur heeft een adviserende, toezichthoudende en controlerende taak in de aansturing van de Directie van COC Friesland. Onder leiding van de voorzitter, onderhoudt de Raad van Bestuur de contacten met de directie en de commissievoorzitters. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV).
 • De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om samen met de overige leden van de Raad, de directie te mandateren, besluiten van de directie te bekrachtigen dan wel niet te bekrachtigen en conform de statuten beslissingen voor te leggen aan de ALV.

Hoofdtaken

 • Notuleren, agenderen, inplannen van de ALV en overige bijeenkomsten van RvB.
 • Bewaken dat opgestelde procedures worden gevolgd en afspraken / jaarplannen door de directie of commissievoorzitters worden uitgevoerd en nagekomen.
 • In samenwerking met overige leden RvB het beleid bepalen en waar statutair nodig, dit voor te leggen ter goedkeuring aan de ALV.

Voor de functie noodzakelijke kennis en ervaring

 • Ervaring in een secretariële, ondersteunende, dienstverlenende functie
 • Analytisch denken
 • Kennis van administraties en organisaties en algemene kennis betreffende juridische zaken, notulen en statuten
 • Mensenkennis
 • Communicatieve vaardigheden
 • Kaliber om de voorzitter te vervangen waar nodig

Voor de functie noodzakelijke voorwaarden

 • Goede contactuele eigenschappen
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Enthousiast en stimulerend
 • Bindend zijn
 • Onbevooroordeeld kunnen zijn
 • Lotgenoot of deelgenoot zijn
 • Mobiel zijn, flexibele agenda hebben

Benodigde tijd

 • Totaal ongeveer 4 uur per week
 • 12 x per jaar bestuursvergadering met directie
 • Regelmatig aanwezig zijn tijdens thema besprekingen
 • 1x per jaar Algemene ledenvergadering
 • 1 uur per week voor andere werkzaamheden

Vergoedingen

 • reiskostenvergoeding

Voor vragen over de functie en sollicitaties, voorzien van motivatie en CV, kunt u zich richten tot Cees van Baalen via cees@cocfriesland.nl of telefonisch via 0613498613.