Missie & Visie

Wie zijn wij?
Contact
waar wij voor staan

Onze Missie

COC Friesland vindt dat mensen met een LHBTI+ identiteit, als ieder ander moeten kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving, op een manier die ieder individu zelf verkiest.
En dat zij, net als heteroseksuelen en cisgender personen, zonder enige belemmering, voor hun seksuele geaardheid en gender identiteit uit mogen en durven komen zonder dat dit nadelige consequenties heeft.

COC Friesland

Wie is wie?

COC Friesland bestaat uit een bestuur
en een grote groep vrijwilligers.

S. Velda Seerden

S. Velda Seerden

Voorzitter (voorzitter@cocfriesland.nl)

Vacant

Secretaris (secretaris@cocfriesland.nl)

Brenda de Groot

Brenda de Groot

Penningmeester (penningmeester@cocfriesland.nl)

Judith Krijgsman

Judith Krijgsman

Algemeen lid (bestuur@cocfriesland.nl)

C. van der Meer

C. van der Meer

Veiligheidscoördinator (veiligheidsbuddy@cocfriesland.nl)

Hoe wij het zien

Onze Visie

Om haar missie te kunnen vervullen wil COC Friesland:

  • persoonlijke ondersteuning bieden, zowel individueel als groepsgewijs, aan homoseksuele vrouwen en mannen die met vragen en/of problemen kampen als gevolg van hun (pas ontdekte) homoseksualiteit;
  • Idem dito voor transgenders.
  • speciale aandacht vragen voor homoseksuele bewoners/cliënten binnen zorginstellingen;
  • speciale aandacht vragen voor homoseksualiteit binnen de allochtone gemeenschap;
  • een kenniscentrum zijn waar automatisch een beroep op wordt gedaan, wanneer het gaat om kennis, kunde en expertise;
  • provinciaal sterk, actief, zichtbaar en herkenbaar zijn;
  • verbonden zijn met tal van maatschappelijke organisaties waarmee coalities en samenwerkingsverbanden gesloten kunnen worden;
  • zich inzetten voor de sociale acceptatie van seksuele diversiteit in een pluriforme en tolerante samenleving, waarin mensen in vrijheid veilig vorm kunnen geven aan hun leven en seksualiteit.

ANBI:

COC Friesland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en is geregistreerd onder nummer: 809114896

KVK nummer: 01089519
Adres: Snekertrektweg 1, 8912AA, Leeuwarden
Email: info@cocfriesland.nl

Doelstelling COC Friesland: Het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werkt maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of – expressie en geslachtkenmerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid: Bestuursleden zijn vrijwilligers en krijgen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Jaarplannen:
2022

Jaarverslagen:
2021
2020

Jaarrekening:
2021

Standaard formulier
2021

Groepen

Vrijwilligers

Leden

Jaar ervaring

Contact

Adres: Snekertrekweg 1, 8912AA, Leeuwarden

Email: info@cocfriesland.nl
Voorzitter: voorzitter@cocfriesland.nl

Op afspraak geopend